Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DeBo Watersport zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van DeBo Watersport worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door DeBo Watersport ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van DeBo Watersport zijn vrijblijvend en DeBo Watersport behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DeBo Watersport. DeBo Watersport is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DeBo Watersport dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van DeBo Watersport.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door DeBo Watersport bent u een bedrag van vijfentwintig euro ( € 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Debo Watersport haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van DeBo Watersport om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is DeBo Watersport gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door DeBo Watersport.

Artikel 4. Levering

4.1 De door DeBo Watersport opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan DeBo Watersport verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door DeBo Watersport geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 DeBo Watersport garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u DeBo Watersport daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien DeBo Watersport producten aan de afnemer levert, is DeBo Watersport nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop DeBo Watersport ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantie bij doorverkoop van DeBo rib en rubberboten is niet overdraagbaar en DeBo Watersport zal hier geen garantie op geven. Wanneer het originele uiterlijk van de rib of rubberboot door welke partij dan ook aangepast wordt zoals bijvoorbeeld het plaatsen van strandwielen op de spiegel van de rib of rubberboot zal de garantie eveneens vervallen. De eventuele maximale garantie op de spiegel van de rubberboot is 2 jaar.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en DeBo Watersport, dan wel tussen DeBo Watersport en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en DeBo Watersport, is DeBo Watersport niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van DeBo Watersport.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft DeBo Watersport ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat DeBo Watersport gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan DeBo Watersport kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan DeBo Watersport schriftelijk opgave doet van een adres, is DeBo Watersport gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan DeBo Watersport schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

11.2 Wanneer door DeBo Watersport gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat DeBo Watersport deze Voorwaarden soepel toepast.

11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met DeBo Watersport in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een DeBo Watersport vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.4 DeBo Watersport is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Verzendkosten.

Wij van DeBo Watersport proberen onze verzendkosten zo laag als mogelijk te houden voor onze klanten. Onze verzendkosten zijn niet kosten dekkend. Dit betekend dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan wat wij aan u doorberekend hebben.

Voorbeeld: Wij rekenen € 7,50 verzendkosten, dit zijn de kosten die wij betalen aan bijvoorbeeld Post NL. in werkelijkheid bestaan de volledige verzendkosten uit. Post NL, verpakkingsmateriaal, briefpapier, Loon, Adres sticker, transport naar Post NL pakket center.

Zware pakketten: Voor hele zware pakketten hebben wij een speciale leverancier. In zo’n geval kunnen de transportkosten vaak al snel oplopen tot over de € 50,- Ook hier proberen wij onze klanten zo goed mogelijk tegemoet te komen en delen wij in deze gevallen de kosten met u.

Artikel 14. Retourneren.

Besluit u uw bestelling binnen het zicht termijn zoals deze in de Nederlandse wet is voorgeschreven te retourneren, Houd u er dan wel rekening mee dat de Kosten van verzending hiervan voor uw rekening komen. U dient het pakket zelf aan te leveren bij een transporteur, dit pakket dient in officiële verpakking en in originele nieuwe staat te worden geretourneerd. Anders zijn wij genoodzaakt een deel of het volledige bedrag in rekening te brengen.  Het in goede orde retourneren naar ons is volledig uw verantwoordelijkheid. Terugbetaling zal plaatsvinden binnen een termijn van maximaal 30 dagen na ontvangst en goedkeuring van DeBo Watersport. Blijkt het pakket te zijn zoekgeraakt tijdens transport dan kunnen wij u het aankoop bedrag niet retourneren. Verzend uw pakketten dan ook altijd verzekerd met een track and trace nummer. Voor niet goed geretourneerde en/of verpakte pakketten zijn wij genoodzaakt de hierdoor geleden schade aan u door te berekenen. Voorbeeld: Verzuimd u het product weer netjes in de doos retour te sturen, waardoor wij dit moeten oplossen alvorens het product naar onze volgende klant toe te sturen brengen wij minimaal € 250,- in mindering op het te retourneren bedrag.